Zgłoś społecznika do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w tym roku przyznawana jest w wyjątkowych okolicznościach – w Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Chcemy docenić społeczników i społeczniczki, a także organizacje pozarządowe i darczyńców, którzy działają w naszym mieście.

Znasz osobę lub organizację, którą warto uhonorować? Poniżej informacje, jak to zrobić.

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Nagroda jest formą docenienia społecznych działań gdańszczan, zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie, oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

Nabór do tegorocznej edycji Nagrody, podobnie jak poprzednio, odbywa się w trzech kategoriach:

 • „Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku” – nagroda przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma w Gdańsku swoją siedzibę lub działa na terenie Gdańska, i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku, a jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców;
 • „Gdański Darczyńca Roku” - nagroda przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela, w formie darowizny (zmiana w stosunku do roku poprzedniego), pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom i mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz gdańszczanek i gdańszczan.
 • „Gdański Społecznik Roku” – nagroda przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska, i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. Z wnioskiem o przyznanie nagrody w pozostałych kategoriach mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, oraz mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – min. 10 osób.

Wnioski o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach można składać:

 • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” – Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 – sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17)
 • lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2022 roku, do godz. 17:00. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 • W kategorii „Gdański Darczyńca Roku” - nagroda przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela pomocy i wsparcia w formie darowizny
 • W kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” nie może być:
  • wnioskodawcą i nominowanym ta sama organizacja,
  • nominowana organizacja, w której władzach (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza, walne zgromadzenie) zasiada Prezydent Miasta Gdańska lub jego przedstawiciel;
 • Wnioski nominacyjne podlegają ocenie formalnej;
 • Członkowie Kapituły dokonują zatwierdzenia list nominowanych we wszystkich kategoriach.