Współpraca Miasta Gdańska i NGO? #Bez nas nie działa!

Wydział Rozwoju Społecznego (WRS) zaprasza organizacje pozarządowe oraz aktywistki i aktywistów społecznych do zapoznania się z projektem Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

Dokument ten określa zasady, środki i kierunki współpracy Miasta z NGO działającymi na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Program współtworzony jest przez WRS oraz wydziały i jednostki Urzędu, zlecające organizacjom realizację zadań miejskich, a także przez same organizacje pozarządowe.

Udział przedstawicielek i przedstawicieli NGO w pracach nad Programem jest kluczowym elementem procesu tworzenia dokumentu. Pomiędzy czerwcem a sierpniem 2022 r. podczas cyklu 5 otwartych spotkań urzędniczek i urzędników ze społeczniczkami i społecznikami wypracowano zapisy do Programu. Co poprzedzone zostało wspólną analizą aktualnych wyzwań, potrzeb w zakresie współpracy oraz planów działań organizacji i samorządu na 2023 rok. W wyniku tych rozważań dopisano do dokumentu m.in. cele szczegółowe współpracy Miasta z organizacjami, którymi od 2023 roku będą:

  1. a) wzmocnienie jakości i dostępności realizacji zadań publicznych przez wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji oraz rozwijanie kompetencji ich liderów, pracowników i wolontariuszy;
  2. b) wzmacnianie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów współpracy w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe.

Wyróżnienie wolontariuszy w strategicznej części dokumentu jest niewątpliwym dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu oraz wyrazem uznania dla wolontariatu, który jest w Gdańsku ważnym elementem sieci wsparcia kryzysowego.

Aktualnie trwają konsultacje Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. Swoje uwagi do dokumentu można zgłaszać za pomocą elektronicznego formularza konsultacyjnego lub w wersji papierowej w siedzibie WRS, w terminie do 26 września br.

Przeczytaj Program i weź udział w konsultacjach!

Bo przecież…bez nas nie działa!